Валентин Коцаков

Валентин Коцаков е генерален мениджър на Спа комплекс Орфей (Девин).

Коцаков е докторант в докторска програма „Географията на рекреацията и туризма” към катедра „География на туризма“ на Геолого-географски факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Той е бакалавър по „Финанси” от ЮЗУ „Неофит Рилски” (2008). Магистър е по „Управление на човешките ресурси” от ПУ „Св. Паисий Хилендарски” (2017) и „Здравен мениджмънт” от МУ-Пловдив (2018).

Има участия в конференции с доклади на теми: „Управление на човешките ресурси в подземния добив и минно строителство – съвременни предизвикателства и особености” (2020) , „Влиянието на кризата, породена от коронавируса COVID-19 върху нагласите и мотивацията на служителите, заети в сектор хотелиерство и ресторантьорство (на примера на община Девин)” (2021) и “The role of the mineral water for the development of the study area as a tourist destination” (2021), както и статии на теми: “Analysis of the activity of “Specialized hospital for rehabilitation – Orpheus”, Devin” (2019) и „Проучване на човешките ресурси в сектор хотелиерство и ресторантьорство в община Девин и влиянието на кризата, породена от коронавируса COVID-19” (2021). Научните му интереси са в областта на туризма и управлението на човешките ресурси.

Валентин Коцаков ще бъде лектор в панелната дискусия Спа и уелнес хотелите: има ли все още потенциал за нови проекти?